Pokemon Center 開幕20週年紀念產品第二彈登場

Pokemon Center 自從1998年o係日本橋開店後,
雖然而家新開幕日本橋Pokemon Center DX已經不在當年原址,
不過20週年紀念產品就繼續黎,
今次第2彈既產品等我地同大家介紹下啦!

(資料及圖片來源: Pokemon官方網站,如圖片失效,請到我們網上eshop連結查詢) 繼續閱讀