Pokemon Center 2017 聖誕系列 接受訂購中

又到聖誕節,
咪住!11月未到咁快講聖誕?!
唔快喇,因為Pokemon Center今年聖誕產品公佈左喇,
想知有D乜就睇下我地個介紹啦!
(本系列產品會在我們新店進行預訂) 繼續閱讀

UmaPro小馬日本代購 網店搬遷進行中

由於需要更新網上商店,以下將會是我們的網上商店最新安排。

舊網上商店 http://www.umapro.co/eshop

  • 庫存狀態會停止更新。
  • 購物功能仍然可以正常運作。
  • 會運作至2017年12月31日/ 完成搬遷程序為止。

新網上商店 http://www.umapro.co/shop

  • 於盤點完成後,我們會陸續更新現貨產品。
  • 最新預訂產品會在新店更新。
  • 會員資料需要手動更新至新店,現有會員需聯絡我們以便將積分資料進行轉移。
  • 新增JAN,全面支援日本商品編碼搜尋。

聯絡及查詢
電話/ Whatsapp: 90112798
電子郵件:sales@umapro.co
TG: umapro